Obiective strategice

Analiza resurselor comunei Buzoieşti şi a problemelor deosebite cu care aceasta se confruntă, a necesităţilor şi priorităţilor de dezvoltare, a măsurilor de intervenţie necesare în baza prerogativelor legale, conferite consiliului local, face necesară identificarea unor obiective strategice menite să constituie cadrul necesar dinamizării şi direcţionării evoluţiei economico-sociale în perioada 2007-2013.


În acest context Consiliul Local Buzoieşti îşi propune următoarele obiective strategice pentru dezvoltarea economico - socială a comunei în perioada 2007-2013:

 • Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor comunei Buzoieşti;
 • Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate; 
 • Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi crearea de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini;
 • Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca alternativa socio-economica a mediului urban;
 • Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor; 
 • Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice;
 • Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu.


Obiective specifice

Strategia de dezvoltare locală a comunei Buzoieşti a fost concepută pentru a sprijini, prin mijloace şi instrumente specifice administraţiei publice locale, atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare economico-socială ale localităţii şi ale regiunii, în concordanţă cu acţiunile prevăzute de Programul Naţional de Dezvoltare 2007-2013. 

 

INTEGRARE EUROPEANĂ

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, obiectivele specifice ale Consiliului Local Buzoieşti, sunt:
1. Fundamentarea politicilor publice pe principiile şi orientările formulate în documentele Uniunii Europene 
Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi elaborate şi adoptate hotărâri şi programe pe baza Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, Politicilor de Dezvoltare Regională, Politicii Agricole Comune şi a altor documente programatice ale Uniunii Europene.
Consiliul Local Buzoieşti va susţine şi stimula schimbul de experienţă între actorii locali din Buzoieşti şi cei cu atribuţii similare din ţară şi ţările membre şi candidate U.E., în domeniul implementării politicilor europene.

 

2. Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene la nivelul Consiliului Local Buzoieşti
Consiliul Local Buzoieşti, în calitate de solicitant eligibil al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării economice şi sociale a localităţii, va urmări mai multe direcţii de acţiune pentru creşterea gradului de absorbţie a acestor fonduri.

În primul rând, Consiliul Local Buzoieşti va urmări îmbogăţirea permanentă a portofoliului de proiecte corespunzător priorităţilor de dezvoltare ale localităţii, precum şi pregătirea documentaţiei tehnico-economice absolut necesară eligibilităţii proiectelor de infrastructură (studii de fezabilitate) în cadrul Fondurilor Structurale.

De asemenea, se vor urmări în permanenţă oportunităţile de finanţare active în cadrul cărora Consiliul Local Buzoieşti este aplicant eligibil, pentru optimizarea gradului de atragere a fondurilor nerambursabile la nivelul localităţii.
Consiliul Local Buzoieşti va asigura în continuare cofinanţarea atât a proiectelor cu finanţare nerambursabilă aflate în derulare, cât şi a diverselor programe cu finanţare nerambursabilă propuse spre finanţare, în care consiliul local este aplicant eligibil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

3. Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice în ceea ce priveşte procedurile europene cu privire la derularea fondurilor de coeziune şi a celor structurale
Obiectivul principal care trebuie atins în acest sens este creşterea capacităţii de implementare a proiectelor cu finanţare externă şi familiarizarea funcţionarilor publici cu procedurile impuse de finanţatorul extern.
În acest sens, Consiliul Local Buzoieşti va continua implementarea proiectelor aflate în derulare şi va accesa noi proiecte, astfel încât să se îmbunătăţească experienţa practică a funcţionarilor publici implicaţi în ceea ce priveşte managementul ciclului de proiect. La astfel de activităţi se vor adăuga cele de pregătire profesională continuă, astfel încât să se formeze un corp de funcţionari publici, provenind din toate domeniile de activitate (tehnic, economic, juridic-administrativ) care să deţină abilităţi specifice în acest domeniu.


EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

Nivelul de instruire al locuitorilor unei comunităţi reprezintă produsul cel mai de preţ pe care aceasta îl poate oferi.
Dar parametrii la care poate ajunge învăţământul, depind exclusiv de parametrii la care a ajuns societatea în ansamblul ei. Revenirea la normalitate a învăţământului se poate face odată cu revenirea la normalitate a întregii societăţi, la nivelul localităţii, învăţământul fiind o parte a unui întreg asupra căruia trebuie să-şi îndrepte acţiunile toţi factorii de răspundere.

 

În ceea ce priveşte domeniul educaţiei şi culturii, Consiliul Local Buzoieşti va avea în vedere ca obiective:

1. Reabilitarea şi modernizarea unităţilor şcolare şi preşcolare din toate satele precum şi construirea unei grădiniţe în satul Buzoieşti. Se va urmări crearea confortului în unităţile de învăţământ.

2. Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din satele Buzoieşti, Şerboieni, Ioneşti, Vulpeşti şi Cornăţel precum şi înfiinţarea Muzeului sătesc şi a Bibliotecii comunale
Se va urmări readucerea căminelor culturale pe piaţa culturală locală ca principale instituţii culturale în domeniul protejării şi promovării patrimoniului cultural local şi al educaţiei permanente.

3. Valorificarea patrimoniului cultural - prin organizarea de expoziţii şi comunicări, editarea de materiale informative, în vederea promovării patrimoniului cultural local şi naţional.


PROTECŢIE SOCIALĂ

Consiliul Local Buzoieşti va continua punerea în aplicare a prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
De asemenea, se va urmări absorbţia treptată a sărăciei persoanelor active şi a celor care şi-au încheiat ciclul vieţii active (pensionarii), asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile fundamentale sociale, accesul egal la educaţie pentru copiii din mediul rural, completarea şi dezvoltarea sistemului de protecţie socială, dezvoltarea capacităţii consiliului local de identificare a problemelor sociale, de dezvoltare şi implementare de programe sociale.
Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate în vederea îmbunătăţirii atitudinii şi comportamentului general privind problematica integrării în societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi a familiilor acestora prin activităţi de informare, sesizare, prevenire a abuzurilor inclusiv prevenirea şi combaterea exploatării copilului prin muncă va deveni o prioritate a Consiliului Local Buzoieşti Atingerea acestui obiectiv se va urmări şi prin alte acţiuni speciale de mediatizare, prin colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, deplasarea specialiştilor în comunitate, punându-se în evidenţă pericolele necunoscute sau nerecunoscute, existente în familie, sau în afara acesteia. În vederea atingerii acestui obiectiv, Consiliul Local Buzoieşti şi-a propus înfiinţarea unui Centru social.
Menţionăm că în cadrul Primăriei Buzoieşti, există Serviciul de situaţii de urgenţă, motiv pentru care, Consiliul Local Buzoieşti şi-a propus amenajarea şi dotarea spaţiului destinat acestui serviciu.


SĂNĂTATE

Consiliul Local Buzoieşti va contribui la asigurarea tuturor condiţiilor de desfăşurare a activităţii corespunzătoare a unităţilor sanitare şi a actului medical.
În acest sens, Consiliul Local Buzoieşti va avea în vedere ca obiectiv, alocarea sumelor necesare pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a spaţiilor medicale, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul local.

 

AGRICULTURĂ

Prin suprafaţa, calitatea solurilor şi categoriile de folosinţe agricole, România se numără printre ţările cu cel mai mare potenţial agricol din Europa, iar agricultura este una dintre ramurile de bază ale economiei naţionale.
Perioada actuală reprezintă pentru români perioada uneia dintre cele mai mari provocări ale istoriei naţionale - crearea unor structuri compatibile cu cele din Statele Membre în toate domeniile vieţii economico-sociale, ceea ce presupune o nouă abordare strategică a viitoarei dezvoltări a ţării.
In domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale va fi necesară o abordare care să permită integrarea în Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene, principalele măsuri fiind cele menite sa contribuie la trecerea de la agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă practicată în prezent la o agricultură comercială, precum şi măsuri de modernizare a satelor, de schimbare a peisajului rural, de dezvoltare şi diversificare a altor activităţi economice care să genereze venituri alternative.
Consiliul Local Buzoieşti se va implica, potrivit competenţelor care îi revin conform Legii administraţiei publice locale, în realizarea acestor transformări structurale, urmărind, în perioada 2008-2013, îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 

1. Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial
Agricultura comunei Buzoieşti, ca şi a întregii ţări, este caracterizată de o productivitate scăzută, principala cauză constituind-o fărâmiţarea proprietăţii în loturi foarte mici pe care nu este posibilă aplicarea unor tehnologii performante şi obţinerea de valoare adăugată ridicată.
O altă cauză care contribuie la productivitatea scăzută a agriculturii comunei Buzoieşti o constituie sărăcia populaţiei, care nu dispune de posibilităţi financiare pentru a investi în dotarea propriilor exploataţii cu sisteme de tractoare şi maşini agricole necesară şi în asigurarea materialelor necesare (sămânţă certificată, îngrăşăminte, erbicide, pesticide etc.) pentru aplicarea tehnologiilor intensive, de mare productivitate. Dintre alte cauze ale acestei stări de fapt mai pot fi enumerate: practicarea monoculturii sau a rotaţiei simple grâu-porumb, lipsa unităţilor de prelucrare a produselor agricole, infrastructura inadecvată şi neatractivă pentru potenţiali investitori, îmbătrânirea populaţiei ocupate în agricultură, în ciuda migrării populaţiei din zonele urbane către cele rurale. Toate acestea fac ca micile gospodării ţărăneşti să producă în totalitate sau în cea mai mare măsură numai pentru consumul propriu.

 

2. Sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţa prin încurajarea parteneriatului public - privat.
O altă cauză majoră a lipsei de eficienţă a agriculturii româneşti, în general, şi a celei din Buzoieşti, în special, o constituie lipsa posibilităţilor de valorificare a producţiei obţinute, datorită inexistenţei unei pieţe a produselor agricole, a unor mecanisme de piaţă care să faciliteze integrarea produselor agricole în circuitul comercial şi obţinerea unor venituri corespunzătoare de către fermieri.
Pentru sprijinirea valorificării producţiei agricole prin măsuri de piaţă, Consiliul Local Buzoieşti, se va implica în încurajarea parteneriatului public-privat în vederea achiziţionării şi/sau prelucrării produselor agricole, prin înfiinţarea unor centre de preluare şi/sau procesare în comună.
Punerea în valoare a spaţiilor şi dotărilor existente va contribui la reducerea efortului investiţional necesar, contribuind la creşterea atractivităţii pentru investitorii în domeniu, iar cei care se vor implica în realizarea acestor centre vor realiza, cu siguranţă, o testare corespunzătoare a pieţei produselor agricole, măsură absolut necesară pentru rentabilizarea activităţii comerciale proprii.

 

3. Implementarea tehnicilor agricole moderne si performante prin perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale
În epoca modernă activitatea de cercetare-dezvoltare a devenit unul dintre cei mai importanţi factori de producţie in toate domeniile productive, fiind cel mai dinamic şi mai performant element al dezvoltării economice.
În zilele noastre menţinerea pe piaţa din ce în ce mai concurenţială a unui producător şi a produselor sale este condiţionată direct de modul în care acesta îşi însuşeşte şi aplică noutăţile din domeniul său de activitate, de modul în care este preocupat permanent de căile de diversificare şi de ridicare a standardelor calitative ale ofertei pe care o face consumatorului. Activitatea de producţie agricolă este caracterizată de o complexitate deosebită, conferită de imperativul de împletire a factorului biologic cu cel tehnologic, ca şi de cel de a răspunde cerinţelor din ce în ce mai sofisticate ale acestei activităţi.
Pentru a putea obţine producţii corespunzătoare, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, la standardele impuse de Piaţa Agricolă Comună, agricultorii trebuie să fie capabili să aplice tehnologii de producţie performante, să fie la curent cu toate noutăţile în domeniu, să beneficieze de o informaţie actualizată permanent atât în domeniul producţiei cât şi al valorificării acesteia. Aceste deziderate pot fi îndeplinite printr-o perfecţionare continuă a pregătirii profesionale şi prin acces permanent la servicii de consultanţă şi extensie eficiente, iar Consiliul Local Buzoieşti în parteneriat cu Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă, instituţie de specialitate în domeniul formării profesionale, consultanţei agricole şi extensiei, va desfăşura, în acest sens, următoarele activităţi:

 • organizarea de cursuri de calificare în diverse meserii agricole, în aşa fel încât toţi cei care lucrează în agricultură să cunoască noutăţile tehnologice, legislaţia naţională şi comunitară în domeniu;
 • organizarea de seminarii, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, întâlniri cu producătorii agricoli pentru a aduce la cunoştinţa acestora noutăţile în domeniul agricol şi a supune dezbaterii diverse teme care prezintă interes din punct de vedere tehnic, tehnologic, legislativ etc.;
 • întocmirea şi punerea la dispoziţia producătorilor agricoli a unor proiecte tip pentru organizarea unor microferme de creşterea ovinelor, puilor de carne, găinilor ouătoare.

 

INFRASTRUCTURĂ ŞI GOSPODĂRIE COMUNALĂ

1. Refacerea infrastructurii şi modernizarea transporturilor
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii, impune ca principală direcţie de acţiune creşterea calităţii drumurilor şi a serviciilor de transport.
În perioada 2008-2013, Consiliul Local Buzoieşti, va urmări în domeniul infrastructurii rutiere următoarele obiective:

 • satisfacerea deplină a utilizatorului;
 • îmbunătăţirea indicilor calitativi;
 • asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă, asigurându-se protecţia mediului;
 • menţinerea în stare de viabilitate a reţelei de drumuri prin reparare, întreţinere curentă şi periodică, reparaţii capitale şi modernizări;
 • managementul întreţinerii drumurilor şi lucrărilor de artă se va face pe criterii, exclusiv, tehnice; 
 • îmbunătăţirea serviciilor oferite de administratorul reţelei de drumuri;
 • dezvoltarea şi introducerea unei strategii de gestionare şi întreţinere a reţelei de drumuri publice.

 

2. Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare în comună
Serviciul infrastructură-apă intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru care Consiliul Local Buzoieşti a elaborat Strategia locală privind accelerarea seviciilor comunitare de utilităţi publice.
În perioada 2008-2013, Consiliul Local Buzoieşti va continua activităţile destinate sectorului infrastructură-apă.
Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi înfiinţarea reţelei de canalizare în comună, va asigura înlăturarea deficienţelor şi furnizarea apei de calitate la debitele necesare.

 

3. Înfiinţarea reţelei de alimentare gaze naturale
În vederea asigurării calităţii nivelului de trai a comunităţii, Consiliul Local Buzoieşti şi-a propus pentru perioada 2007-2013, extinderea reţelei de alimentare gaze naturale în comună.

 

4.Iluminatul public
Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru care Consiliul Local Buzoieşti a elaborat Strategia locală privind accelerarea seviciilor comunitare de utilităţi publice.
În vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din comuna Buzoieşti la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate stabilite la nivel naţional şi internaţional, în perioada 2008-2013, Consiliul Local Buzoieşti şi-a propus modernizare şi extinderea reţelei de iluminat public în comună.
În acest sens în cadrul Consiliului Local Buzoieşti:

 • se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a noii reţele de iluminat public. Totodată se vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-economice studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic;
 • se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă:
 • nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
 • indicatorii de performanţă; 
 • condiţii tehnice;
 • infrastructura aferentă;
 • raporturile operator-utilizator.

 

PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Grija pentru urmărirea evoluţiei ansamblului de elemente ce constituie mediul înconjurător porneşte de la adevărul că resursele naturale sunt limitate şi că a contribui la conservarea şi refolosirea lor este mai mult decât o bună şi necesară practică civică, ea trebuie transformată într-o adevărata politică pentru a menţine viaţa sănătoasă a comunităţii.
În acest context, a fost gândită dezvoltarea durabilă ca o strategie prin care comunităţile să caute căi de dezvoltare economică, într-un mediu înconjurător de siguranţă a evoluţiei normale a vieţii locuitorilor şi care să aducă chiar beneficii în privinţa calităţii acesteia. Dezvoltarea durabilă este un ghid important pentru administraţie, după ce s-a descoperit că modurile de interpretare tradiţionale de planificare şi dezvoltare, creau mai mult decât rezolvau problemele de mediu înconjurător. Acolo unde interpretările tradiţionale conduceau la aglomerare, extindere, poluare şi consum excesiv de resurse, dezvoltarea durabilă oferă soluţii reale şi de durată care ne consolidează viitorul.
În vederea implementării la nivelul localităţii a prevederilor angajamentelor rezultate în procesul de negociere a capitolului 22 Mediu din Programul de Aderare la Uniunea Europeană în perioada 2008-2013, se vor propune realizarea următoarelor obiective specifice:

 

1. Întărirea capacităţii de implementare a legislaţiei in domeniul informaţiei de mediu
Aplicarea fermă a legislaţiei în domeniul informaţiei de mediu se va realiza prin:

 • adoptarea unui sistem de norme, standarde şi reglementări compatibile cu exigenţele Uniunii Europene
 • participarea la sesiuni de instruire organizate la nivel judeţean, regional şi naţional.

 

2. Consolidarea capacităţii de implementare in domeniul gestionării deşeurilor

În vederea gestionării corespunzătoare a deşeurilor pe perioada 2008-2013, Consiliul Local Buzoieşti a elaborat Strategia locală privind accelerarea seviciilor comunitare de utilităţi publice.


TURISM, SPORT ŞI AGREMENT

Creşterea atractivităţii turistice şi dezvoltarea serviciilor turistice în comuna Buzoieşti
Se va urmări impulsionarea activităţii turistice ca sursa de venituri, prin punerea în evidenţă a potenţialului existent pe teritoriul comunei Buzoieşti, şi valorificarea acestui potenţial prin îmbunătăţirea infrastructurii necesare şi luarea unor măsuri pentru o mai bună organizare a activităţilor turistice din punct de vedere administrativ.
De asemenea, Consiliul Local Buzoieşti îşi propune amenajarea terenurilor de sport şi a bazelor sportive, a spaţiilor verzi şi construirea unei săli de sport în satul Vulpeşti.

Înapoi