Analiza SWOT

AGRICULTURĂ
PUNCTE TARI • prezenţa fondurilor europene ce pot fi absorbite în vederea impulsionării afacerilor în agricultură;
• relieful zonei se pretează ramurilor agricole (zootehnie şi cultura plantelor)
PUNCTE SLABE • fragmentarea suprafeţelor agricole conduce la practicarea unei agriculturi tradiţionale slab competitive economic;
• desfiinţarea marilor unităţi productive şi de cercetare de tip agricol;
• existenţa unor suprafeţe cu destinaţie agricolă necultivate timp de mai mulţi ani consecutivi;
• investiţii insuficiente în agricultură;
• organizarea ineficientă a filierelor pe produs şi numărul mic de contracte de preluare a producţiei;
• temerile producătorilor în ceea ce priveşte piaţa de desfacere a produselor agro-alimentare din gospodărie;
• utilaje agricole insuficiente pentru efectuarea la timp a lucrărilor agricole; agricultura de subzistenţă 
OPORTUNITĂŢI • condiţii favorabile de obţinere a produselor
ecologice, ce pot fi exportate în condiţii deosebit de avantajoase;
• migraţia forţei de muncă către mediul rural (inclusiv de vârstă tânără) ameliorând structura pe vârste şi sexe a populaţiei rurale;
• facilităţi legislative privind arendarea suprafeţelor agricole;
• existenţa unor asociaţii profesionale la nivel judetean şi a unor organisme de sprijin a producătorilor;
• accesarea fondurilor europene pentru finanţarea agriculturii;
• înfiinţare centru de colectare şi valorificare a produselor vegetale şi animale
• amenajare târg săptămânal 
RISCURI  • eroziunea şi degradarea calităţii solurilor ce poate conduce la scăderea randamentului;
• număr insuficient de tractoare şi maşini agricole care determină imposibilitatea încadrării în perioadele optime de executare a lucrărilor;
• capacităţile reduse de prelucrare a producţiei de legume şi cereale ce pot determina pierderi în perioadele de vârf de producţie;
• numarul de concurenţi in creştere pentru produsele agroalimentare de pe piaţa Uniunii Europene.

 

MEDIU ŞI INFRASTRUCTURA RURALĂ
PUNCTE TARI  • reţea de drumuri ce acoperă în mod relativ echilibrat teritoriul comunei;
• dezvoltarea reţelei de operatori de transport particulari;
• reţea de electricitate;
• reţea de iluminat public;
• reţea de telefonie fixă şi mobilă;
• reţea de alimentare cu apă în satele Buzoeşti, Curteanca, Podeni, Vulpeşti, Bujoreni, Şerboieni, Ioneşti, Vlăduţa, Cornăţel
• eforturi ale autorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului. 
PUNCTE SLABE • insuficienta dezvoltare a utilităţilor de bază şi a serviciilor publice;
• lipsa reţelei canalizare şi a staţiilor de epurare;
• lipsa reţelei de alimentare cu gaze
• infrastructura de transport slab dezvoltată, faţă de exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale aderării la U.E.;
• gestionare deşeurilor, necorespunzătoare
• colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor;
• prezenţa pe cursurile râurilor a deşeurilor menajere;
• rampă de deşeuri, neconformă cu cerinţele UE;
• educaţia ecologică este superficială. 
OPORTUNITĂŢI • extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în comună;
• înfiinţarea sistemului de canalizare la nivelul comunei;
• înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaze naturale la nivelul comunei;
• modernizarea reţelei de iluminat public
• extinderea reţelei de iluminat public în satele Şerboieni, Tomşanca, Vulpeşti, Cornatel
• amenajare spaţii verzi în satul Recea
• accesarea de fonduri destinate dezvoltării infrastructurii rurale;
• regenerarea comunităţii rurale. 
RISCURI  • lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse;
• lipsa informaţiei în legătură cu programele de finanţare europeană;
• îmbătrânirea populaţiei care ar putea lucra în cadrul firmelor din comună;
• migraţia forţei de muncă spre zone atractive din punct de vedere economic.

 

ECONOMIE
PUNCTE TARI • existenţa în localitate a agenţilor economici, care ajută la dezvolarea localităţii şi la crearea de noi locuri de muncă;
• preocuparea administraţiei publice locale pentru introducerea tehnologiilor noi. 
PUNCTE SLABE • resurse financiare la nivel local, insuficiente pentru susţinerea/promovarea unor investitii;
• folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică scazută;
• absenţa implementării sistemului de calitate în cadrul proceselor de producţie şi a produselor;
• informarea succintă cu privire la normele europene. 
OPORTUNITĂŢI • oportunităţi de finanţare ale Uniunii Europene;
• dezvoltarea cooperării locale;
• dezvoltarea antreprenoriatului;
• creşterea competitivităţii sectorului ;
• diversificarea activităţilor economice;
• posibilitatea accesării creditelor cu dobândă subvenţionată pentru crearea de noi locuri de muncă în mediul rural;
• programe guvernamentale în derulare de susţinere a sectorului. 
RISCURI • legislaţia în continuă schimbare;
• oferte de creditare greu accesibile;
• datorită infrastructurii sociale neadecvate, raportate la potenţialul comunei, investitorii au un interes scăzut pentru începerea afacerilor în comună;
• nivelul scăzut al taxelor şi impozitelor locale;
• receptivitate şi flexibilitate scazută a populatiei locale la cerinţele noi ale pieţei care determină în timp decalaje economice mari
• riscul ca firmele din comună să nu facă faţă competiţiei de pe piaţa unică;
• lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice
• migraţia tinerilor cu potenţial, în zonele urbane. 

 

SOCIAL
PUNCTE TARI • se acordă mare atenţie seviciilor sociale;
• disponibilitatea de a munci în condiţii de motivare adecvată. 
PUNCTE SLABE • insuficienta informare a populaţiei cu privire la programele de calificare şi reconversie existente;
• existenţa şomajului de lungă durată, care conduce la descalificarea şi descurajarea foştilor angajaţi;
• număr mare al persoanelor care nu au ocupaţie. 
OPORTUNITĂŢI • atragerea de programe cu finanţare europeană pentru stimularea ocupării forţei de muncă;
• adaptarea programelor sociale la cerinţele economiei de piaţă;
• existenţa unor reglementări ce acordă facilităţi angajatorilor care creează noi locuri de muncă pentru şomeri, tineri absolvenţi etc;
• organizarea de cursuri de formare şi reconversie profesională în comună;
• accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea profesională a persoanelor active din comună;
• creşterea nivelului de pregătire profesională a forţei de muncă;
• înfiinţarea unui centru social multifuncţional. 
RISCURI • declinul demografic şi îmbătrânirea populaţiei comunităţii;
• creşterea şomajului în rândul absolvenţilor de liceu;
• migrarea forţei de muncă. 

 

 

SĂNĂTATE
PUNCTE TARI • existenţa în sate a dispensarelor medicale şi a unei farmacii
• populaţia comunei este înscrisă la medicii din comună;
• cabinetele dispun de personal calificat. 
PUNCTE SLABE • slabă educaţie sanitară a comunităţii;
• numărul crescut al persoanelor care lucrează ilegal, neputând beneficia de servicii medicale gratuite;
• spaţiile dispensarelor medicale sunt deteriorate
• preţurile ridicate la medicamente. 
OPORTUNITĂŢI • evaluarea stări de sănătate a pacienţilor din comună, prin Programul naţional de evaluare a sănătăţii populaţiei;
• reabilitarea cabinetului stomatologic Vulpeşti
• investiţie cabinet medical în satul Ioneşti
• realizarea unor cursuri de igienă şi educaţiei sexuală pentru comunitate;
• servicii de plening familial. 
RISCURI • imposibilitatea unor pacienţi de a plăti anumite servicii medicale;
• slaba receptivitate a pacienţilor la programele naţionale de sănătate;
• creşterea numărului bolnavilor cronici. ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ ŞI SPORT
PUNCTE TARI • existenţa pe raza comunei a unităţilor de invăţământ dotate corespunzător
• management şcolar adecvat, în unităţile de învăţământ public
• reducerea numărului de elevi ce revin la un cadru didactic;
• existenţa în sate a căminelor culturale. 
PUNCTE SLABE • gradul de acoperire relativ ridicat a posturilor didactice din şcoli cu cadre suplinitoare;
• dezvoltarea relativ slabă a bazei materiale pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică.
• gradul avansat de uzură a căminelor culturale
• terenuri de sport, neamenajate. 
OPORTUNITĂŢI • reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale din satele Şerboieni Ioneşti Vulpeşti Cornăţel şi Buzoieşti
• construcţie sală de sport Vulpeşti
• amenajare baze sportive în satele Buzoieşti şi Şerboieni. 
RISCURI • reducerea populaţiei şcolare datorată declinului natalităţii;
• tendinţa de reducere a exigenţei în procesul de evaluare didactică;
• buget încă insuficient alocat învăţământului public generând fenomene de dotare materială la limita necesarului unităţilor sau recurgerea la finanţare paralelă prin aportul familiilor. 

Înapoi